Estatuts socials de la cooperativa de segon grau 

OSONA ENERGIA

CAPÍTOL I. BASES DE LA SOCIETAT

Article 1. Denominació i règim legal

Osona Energia, SCCL és una societat cooperativa de segon grau, sense ànim de lucre, subjecta als principis i disposicions de la Llei de Cooperatives de Catalunya.

Aquesta cooperativa no té ànim de lucre, i es regeix a aquest efecte pel que disposa l'article 144 de la Llei 12/2015 de Cooperatives de Catalunya:

a) Els excedents de lliure disposició, un cop ateses les dotacions de fons obligatoris, no es distribueixen entre els socis, sinó que es destinen, mitjançant una reserva estatutària irrepartible, a les activitats pròpies d'aquesta classe de cooperatives. A aquesta reserva es poden imputar totes les pèrdues, de conformitat amb allò que estableix la Llei 12/2015 de Cooperatives de Catalunya.

b) Els càrrecs de membre del Consell Rector no són remunerats, sense perjudici que les persones que els ocupen puguin ésser compensades per les despeses degudament justificades que els origini el seu exercici.

c) Les aportacions dels socis al capital social, tant les obligatòries com les voluntàries no poden meritar un interès superior al legal del diner, sens perjudici de les actualitzacions que, si escau, puguin correspondre.

d) Les retribucions de les persones treballadores en règim laboral, si n'hi hagués, no poden superar el 150% de les retribucions que, en fució de l'activitat i categoria professional estableixi el conveni col.lectiu aplicable al personal assalariat del sector i de la zona corresponents.

Article 2. Objecte i activitats

L'objecte de la cooperativa és la intercooperació de les sòcies de la cooperativa, amb l'extensió o l'abast que estableixin els estatuts respectius, per ajudar-les a generar eines i serveis que permetin millorar el procés de transició energètica afavorint l'empoderament ciutadà per a participar en la transformació social, econòmica i ecològica.

La cooperativa desenvolupará les activitats següents:

En conseqüència, les cooperatives de primer grau sòcies no transfereixen a Osona Enrgia, SCCL cap facultat ni competència de les que els son pròpies, les quals conserven cadascuna al si de la pròpia cooperativa.

El desenvolupament de les activitats pròpies de l'objecte social podrà realitzar-se mitjançant qualsevol forma de col.laboració amb tercers sense altres límits que els legalment establerts.

Article 3. Durada

La societat es constitueix per temps indefinit i les seves activitats comencen des del moment de la seva constitució.

Article 4. Domicili social i àmbit territorial


CAPÍTOL II. DE LES PERSONES SÒCIES

Article 5. Persones sòcies

Poden ésser socis de la cooperativa les cooperatives de primer grau legalment constituïdes, tota entitat o persona jurídica, pública o privada i els empresaris individuals sempre que existeixi convergència d'interessos o necessitats.

Serà d'aplicació l'article 26 de la Llei 12/2015 de Cooperatives de Catalunya, i per allò que no estigui establert en els presents estatuts pel soci col.laborador, s'estarà al que acordi l'assembla general.

Poden formar part de la cooperativa com a socis col.laboradors tant les persones físiques com les persones jurídiques - públiques o privades - i, si el contingut de la vinculació amb la cooperativa ho permet, les comunitats de béns i les herències jacents.

Article 6. Requisits per a l'admissió

a) Ajustar-se al que estableix l'article 5 d'aquests estatuts.

b) Tenir plena capacitat jurídica i d'obrar; i no trobar-se en situació de dissolució, liquidació o procediment concursal.

c) Aplicar els principis cooperatius i acords subscrits per aquesta cooperativa de segon grau

e) En el cas dels socis comuns, estar en condicions de poder participar activament en allò que preveu l'objecte social.

f) Subscriure l'aportació econòmica obligatòria i fer-la efectiva d'acord es preveu en aquests estatuts.

Article 7. Obligacions de les socis

a) Fer el desemborsament de l'aportació compromesa i complir les obligacions econòmiques que els correspongui

b) Assistir a les reunions de les assemblees generals i d'altres òrgans pels quals siguin convocades

c) Acceptar els càrrecs socials, llevat de causa justificada apreciada per l'Assemblea General.

d) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern

e) En el cas dels socis comuns, participar en l'activitat cooperativitzada que desenvolupi la cooperativa d'acord amb els acords vàlidament adoptats per l'Assemblea General.

f) En el cas dels socis comuns, no dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col.laborar amb qui les dugui a terme, llevat que siguin expressament autoritzades pel Consell Rector.

g) Participar en les activitats de formació i intercooperació.

h)  Guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials.

i) Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i d'aquests estatuts.

Article 8. Drets dels socis

a) En el cas dels socis comuns, participar en la realització de l'objecte social de la cooperativa sense cap discriminació.

b) Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat.

c) Participar, amb veu i vot, en la presa d'acords a l'Assemblea General i a la resta d'òrgans dels quals formin part.

d) Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials en els termes que estableix l'article 39 de la Llei 12/2015 de Cooperatives de Catalunya, que regula el dret d'informació.

e) Percebre el reemborsament de l'aportació actualitzada en cas de baixa, liquidació o separació per fusió, escissió o transformació de la cooperativa. Aquest reemborsament pot ser refusat incondicionalment pel Consell Rector.

f) Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries i dels altres acords vàlidament adoptats pels òrgans de la cooperativa.

Article 9. La responsabilitat dels socis pels deutes socials

La responsabilitat patrimonial dels socis per les obligacions socials es limita a les aportacions al capital social subscrites, tant si estan desemborsades com si no, i tenen el caràcter de mancomunada simple.

El soci que es doni de baixa continua sent responsable davant la cooperativa, durant 5 anys, de les obligacions contretes per la cooperativa abans de la data de baixa.

Article 10. Baixa dels socis

Qualsevol soci es pot donar de baixa voluntàriament fent-ne la notificació per escrit al Consell Rector amb dos mesos d'antelació a la data efectiva de la baixa. Sense complir aquest termini de preavís, la baixa es considerarà no justificada.

No s'estableix cap període mínim de permanència a la Cooperativa.

El soci que es doni de baixa continua sent responsable davant la cooperativa durant 5 anys, conforme a l'article 41.3 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

Article 11. Baixa justificada i baixa obligatòria

a) Quan es compleixi el preavís escrit establert en aquests estatuts.

b) En cas de disconformitat amb l'acord de l'assemblea General decidint la fusió, escissió o transformació de la cooperativa, d'acord amb la llei de Cooperatives de Catalunya, i en el termini i forma indicats en aquesta.

c) Si s'adopten acords que augmentin les aportacions obligatòries de les persones sòcies, d'acord amb la llei de Cooperatives de Catalunya, i en el termini i forma indicats en aquesta.

Les decisions del Consell Rector sobre la qualificació i els efectes de la baixa del soci ha d'ésser motivada. Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'acord amb l'article 34.2 de la Llei de Cooperatives de Catalunya, pel soci que causa baixa davant l'Assamblea General dins del mes següent a la seva notificació; les divergències sobre la decisió de l'Assamblea es poden adreçar a la jurisdicció competent, amb la conciliació prèvia davant el Consell Superior de la Cooperació.

El Consell Rector ha de donar obligatoriàment de baixa els socis que perdin els requisits objectius, exigits per aquests estatuts o per la Llei, per formar part de la cooperativa.

Article 12. Conseqüències econòmiques de la baixa

En tots els casos de baixa d'un soci, aquest tindrà dret al reemborsament de les seves aportacions, voluntàries i obligatòries al capital social, reemborsament el qual pot ser refusat incondicionalment pel Consell Rector.

Sobre la base dels resultats de l'exercici econòmic en què es produeixi la baixa i la imputació de resultats que li sigui atribuïble, es procedirà en el termini d'un mes, a comptar des de l'aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici esmentat, a fixar l'import definitiu del reemborsament de les seves aportacions al capital social. El Consell Rector pot fixar provisionalment aquest import abans de l'aprovació dels comptes i, si escau, pot autoritzar algun reemborsament a compte del definitiu.

De l'import resultant es pot deduir: les quantitats que el soci degui a la cooperativa per qualsevol concepte; fins a un 20% per baixa no justificada o un 30% per expulsió; les responsabilitats que puguin ser-li imputades i quantificades, sense perjudici de la responsabilitat patrimonial que preveu l'article 41 de la Llei de Cooperatives de Catalunya; les pèrdues no compensades d'exercicis anteriors, i les previsions de pèrdues de l'exercici en curs a regularitzar un cop tancat aquest exercici.

El pagament de les aportacions socials s'ha de fer en el termini que es fixi de mutu acord o, si no és així, en el que assenyali el Consell Rector, que no pot ser mai superior a 5 anys a partir de la data de la baixa.

Els socis que es donin de baixa de la cooperativa, una vegada fixat l'import de les aportacions que s'han de reemborsar, continuen essent responsables davant la cooperativa, durant cinc anys, de les obligacions que aquesta hagi contret abans de la data de la pèrdua de la condició de soci.

Article 13. Faltes dels socis

Les faltes comeses pels socis, segons la seva importància, transcendència i intencionalitat, es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 14. Faltes molt greus

a) L'ús maliciós del patrimoni social, de la marca, dels mitjans materials i intel.lectuals o de la informació a què es tingui accés.

b) L'incompliment d'acords o obligacions socials quan suposi un greu perjudici per a la cooperativa o per a altres persones sòcies.

c) La realització d'accions susceptibles de perjudicar greument els interessos de la cooperativa o els altres d'altres persones sòcies.

d) Les absències injustificades reiterades a les reunions dels òrgans socials o els actes o reunions degudament convocades.

e) L'incompliment reiterat de les obligacions econòmiques.

f) La falsificació de documents, signatures, segells cooperatius, així com frau en les operacions econòmiques i l'ocultació de dades rellevants.

g) Accions que atemptin molt greument contra la seguretat de la infraestructura tècnica i informàtica.

h) La reiteració de faltes greus per la qual una persona hagués estat sancionada en els tres anys anteriors.

Article 15. Faltes greus

a) L'incompliment d'acords o obligacions socials o la realització d'accions o l'omissió de realitzar-les quan se'n derivi un perjudici per a la cooperativa o per a altres socis, sempre i quan no puguin ser qualificada com a faltes molt greus.

b) L'incompliment de les obligacions econòmiques.

c) La reiteració de faltes lles per les quals el soci hagués estat sancionat en els tres anys anteriors, amb un mínim de 3 sancions.

d) La no assistència injustificada a les assamblees generals degudament convocades, quan es produeixi, com a mínim, en la meitat de les dutes a terme en dos exercicis econòmics seguits.

e) La no acceptació o la dimissió sense causa justificada a judici del Consell Rector o de l'assamblea General, si escau, dels càrrecs o funcions per als quals el soci hauria estat escollit.

f) La violació de secrets sobre assumptes interns de la cooperativa susceptible de produir un perjudici a la cooperativa.

g) L'adopció de comportaments que resultin greument lesius per a la integritat física, psíquica o reputacional, el respecte humà o al dret a la diferència d'altres persones sòcies i/o de qualsevol altra persona relacionada amb l'activitat de la cooperativa.

h) L'adopció de comportaments o posicionaments públics subjectius que puguin perjudicar greument la imatge i reputació de la cooperativa. Mai no podrà aplicar-se aquest supòsit a posicionaments de discrepància legítima expressats i argumentats a través dels canals propis d'expressió i participació.

i) Accions que atemptin greument contra la seguretat de la infraestructura tècnica i informàtica.

Article 16. Faltes lleus

a) L'incompliment dels acords presos vàlidament pels òrgans competents quan no es puguin qualificar com a faltes greus o molt greus.

b) La primera falta d'assistència no justificada a les sessions de l'assemblea General convocades en deguda forma.

c) La falta de respecte o de consideració amb un altre soci o socis sense motiu.

d) La falta d'avís a la cooperativa del canvi de domicili dins del mes següent a haver-se produït el canvi.

e) Altres faltes regulades al Reglament de règim intern.

Article 17. Sancions

Les faltes molt greus es sancionen amb una multa d'entre mil cinc-cents (1.500€) a cinc mil EUROS (5.000€) o expulsió.

Les faltes greus es sancionen amb multa de fins mil quatre-cents noranta-nou EUROS (1.499€) o la suspensió del dret a exercir en els òrgans socials durant un any.

Les faltes lleus es sancionen amb amonestació verbal o per escrit.

Article 18. Procediment sancionador

Correspon al Consell Rector la potestat sancionadora, amb la instrucció prèvia de l'expedient sancionador corresponent i amb l'audiència del soci interessat.

Les sancions seran imposades pel Consell Rector després d'un expedient instruït d'acord amb les normes següents:

a) L'acord del Consell Rector de tramitar un expedient sancionador haurà de notificar-se al soci interessat per còpia certificada de l'acord que reflectirà detalladament els fets imputats.

b) Es concedirà al soci o a qui el representi un termini de quinze dies naturals per a que pugui manifestar el que li convingui.

c) Fetes les manifestacions de l'Interessat o transcorregut el termini per a fer-les, el consell rector acordarà sobre la resolució de l'expedient, notificant l'acord al soci o al seu representant.

Contra les sancions per faltes lleus, greus o molt greus es pot interposar recurs davant l'Assamblea General en el termini d'un mes a comptar des de la notificació de la sanció.

En qualsevol cas, l'acord de sanció o, si escau, la ratificació d'aquest acord per l'Assemblea General poden ser impugnats en el termini d'un mes, a comptar des de la notificació, d'acord amb el tràmit processal d'impugnació d'acords socials establert a l'article 52 de la Llei de Cooperatives de Catalunya.

En els casos d'expulsió cal aplicar el que preveu l'article 36 de la Llei de Cooperatives de Catalunya.

Les faltes lleus prescriuen al cap d'un mes, les greus prescriuen al cap de dos mesos i les molt greus prescriuen al cap de tres mesos. El termini de prescripció comença a comptar el dia en què el Consell Rector té coneixement de la comissió de la infracció i, en tot cas, a partir dels sis mesos d'ençà que ha estat comesa. Aquest termini s'interromp en incoar-se el procediment sancionador i continua comptant si, en el termini de tres mesos, no es dicta ni es notifica la resolució que hi fa referència.


CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

Article 19. Capital social mínim

El capital social està constituït per les aportacions, obligatòries i voluntàries, dels socis, que s'han d'acreditar mitjançant títols nominatiu. Les aportacions dels socis col.laboradors s'acreditarà mitjançant títols nominatius especials.

Les aportacions obligatòries i voluntàries al capital social són aportacions el reemborsament de les quals pot ser refusat pel consell rector de manera incondicional.

Els títols han de tenir un valor unitari de cinc-cents EUROS (500€) cadascun.

Es fixa un capital social mínim de tres mil EUROS (3.000€), íntegrament subscrit i desemborsat.

Article 20. Aportacions obligatòries

L'aportació obligatòria al capital social per adquirir la condició de soci es fixa en cinc-cents EUROS (500€), del qual, el 50% haurà d'estar desemborsat en el moment de l'alta.

L'aportació obligatòria al capital social per adquirir la condició de soci col.laborador es fixa en cinc-cents EUROS (500€), que haurà de ser desemborsada, al menys en un 50% en el moment de la seva alta com a soci, i la resta de conformitat amb la Llei de Cooperatives de Catalunya.

L'assamblea General, per majoria de dos terços dels vots socials dels assistents podrà acordar l'exigència de les noves aportacions al capital social, fixant-ne la quantia, el termini i les condicions. Els socis que anteriorment hagin fet aportacions voluntàries poden aplicar-les a atendre les aportacions obligatòries exigides.

Article 21. Transmissió de les aportacions

Les aportacions o títols dels socis només es podran transmetre, d'acord amb la Llei de Cooperatives de Catalunya:

a) Entre socis, per actes inter vivos. La transmissió s'haurà de publicar al tauler d'anuncis del domicili social i que cal donar-ne compte de la mateixa al Consell Rector dins dels dos dies següents a la transmissió.

b) En cas de successió mortis causa serà d'aplicació lo previst en l'article 75 de la Llei de Cooperatives de Catalunya.

Article 22. Fons socials obligatoris

Dels excedents comptabilitzats per la determinació del resultat cooperatiu, un cop deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors, i abans de la consideració de l'impost sobre societats, s'han de destinar, almenys, al Fons de reserva obligatori i al Fons d'educació i promoció cooperativa els percentatges següents:

a) Al Fons de reserva obligatori, amb la finalitat de contribuir a la consolidació econòmica de la cooperativa, s'ha de destinar, com a mínim, el 20% dels excedents nets; el 100% dels excedents procedents de les plusvàlues obtingudes per alineació dels elements de l'immobilitzat de la cooperativa; el 50% dels excedents procedents de la regularització de balanços i; el 50% dels beneficis extracooperatius una vegada deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors i abans de l'impost sobre societats.

b) Al Fons d'educació i promoció cooperativa cal destinar el 10% dels excedents nets de cada exercici, el percentatge dels beneficis extracooperatius determinat a l'article 81 de la Llei de Cooperatives, les sancions de caràcter econòmic que per via disciplinària la cooperativa imposi als socis i les subvencions, donacions i ajuts que rebi la cooperativa destinades íntegrament al compliment dels fins d'aquest fons. Ha de tenir les següents finalitats: la formació dels socis en els principis i les tècniques cooperatives, empresarials, econòmiques i professionals; el pagament en les quotesde la federació de cooperatives; la promoció de les relacions entre cooperatives i la difusió del cooperativisme, i l'atenció a objectius d'incidència social i de lluita contra l'exclusió social.

Article 23. Destinació dels excedents disponibles

Els excedents cooperatius i els beneficis extracooperatius disponibles no es distribueixen entre els socis, sinó que es destinen, mitjançant una reserva estatutària irrepartible, a les activitats pròpies d'aquesta classe de cooperatives. A aquesta reserva es poden imputar totes les pèrdues, de conformitat amb allò que estableix en l'article 144 de la Llei 12/2015 de cooperatives de Catalunya.

Article 24. Imputació de pèrdues

a) Fins al 50% de les pèrdues poden imputar-se al Fons de reserva obligatori.

b) A la reserva estatutària irrepartible dotada segons estableix l'article 23 d'aquests estatuts, es poden imputar la totalitat de les pèrdues.

c) La quantia no compensada amb els fons obligatoris i voluntaris s'ha d'imputar als socis proporcionalment a la seva participació en les activitats pròpies del pla de gestió. Si aquesta participació és inferior a las que, com a mínim, cada soci està obligat a dur a terme d'acord amb l'article 7, apartat e), d'aquests estatuts, la imputació de les pèrdues esmentades s'efectuarà proporcionalment a l'activitat cooperativitzada mínima obligatòria.

Article 25. Quotes d'ingrés, quotes periòdiques i quotes extraordinàries

L'Assamblea General de la cooperativa pot establir quotes d'ingrés i quotes periòdiques i decidir-ne la quantia, segons el que estableix la Llei de cooperatives de Catalunya. En cap cas les quotes formaran part del capital social ni seran reintegrables.

La quantia de les quotes d'ingrés per a les noves sòcies no pot ser superior a les aportades per les persones sòcies antigues, a partir de l'aprovació de l'establiment de les quotes per l'Assamblea General si no ho establien els estatuts, actualitzades d'acord amb l'índex de preus de consum.

Article 26. Tancament de l'exercici

L'exercici econòmic de la cooperativa queda tancat el 31 de desembre de cada any.


CAPÍTOL IV. ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA

Article 27. Reglament de règim intern

Els estatuts socials poden ser desplegats pel reglament de règim intern aprovats per l'Assemblea General.


CAPÍTOL VI. GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ DE LA COOPERATIVA

Article 28. Assamblea General. Convocatòria de l'Assamblea General ordinària i extraordinària

L'Assamblea general constituïda per tots els socis és l'òrgan d'expressió de la voluntat social en tots els aspectes. Els seus acords són obligatoris per tots els altres òrgans i els mateixos socis, fins i tot els absents i els que dissenteixin dels acords presos legalment, sense perjudici dels respecte a la Llei i als Estatuts i de les facultats d'impugnació o recurs establerts legalment.

L'assamblea general pot debatre i decidir qualsevol matèria de la cooperativa que no hagi estat expressament atribuïda a un altre òrgan social, en tot cas, el seu acord és necessari en els següents casos:

a) L'examen de la gestió social i l'aprovació dels comptes anuals, de l'informe de gestió i de l'aplicació dels resultats.

b) El nomenament i la revocació de tots els tipus de membres del consell rector, dels auditors de comptes, dels liquidadors, en el seu cas.

c) La modificació dels estatuts i l'aprovació o la modificació, si escau, dels reglaments de règim intern de la cooperativa.

d) La transformació obligatòria de les aportacions amb dret de reemborsament en cas de baixa, si es tracta d'aportacions el reemborsament de les quals pot ésser refusat incondicionalment pel consell rector, o la transformació inversa.

e) L'aprovació de noves aportacions obligatòries; l'admissió d'aportacions dels socis col.laboradors, si n'hi ha; l'actualització del valor de les aportacions al capital social; la fixació de les aportacions dels nous socis.

f) La fusió, l'escissió, la transformació, la dissolució i la reactivació de la cooperativa.

g) L'exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres del consell rector, els auditors de comptes i els liquidadors.

h) Tota decisió que, segons els estatuts, impliqui una modificació substancial de l'estructura econòmica, social, organitzativa o funcional de la cooperativa.

i) Tota la resta d'actes en què així ho indiqui una norma legal o estatutària.

Les competències que corresponguin a l'assemblea General i sobre les quals perceptivament hagi de pronunciar-se són indelegables.

L'Assamblea General, ordinària o extraordinària, ha de ser convocada pel Consell Rector mitjançant un anunci en el domicili social o mitjançant un escrit del Consell Rector a cada soci per mitjans telemàtics que n'assegurin la recepció. Quan es convoca l'Assamblea General per correu electrònic al soci, l'adreça de correu a la qual es notifica ha de ser la que el soci ha determinat a efectes de notificació. La notificació al soci s'ha de fer amb una antelació mínima de 15 dies i un màxim de 30 respecte a la data de celebració.

La convocatòria, tant la que s'anuncii al domicili social com la notificada a cadascun dels soci, ha d'expressar amb claredat els punts següents: ordre del dia, lloc, dia i hora de la reunió, tant en primera com en segona convocatòria. El lloc de reunió serà el que acordi el en funció dels interessos socials. Si en la convocatòria o s'especifica al lloc de la reunió s'entén que l'assamblea es celebra en el domicili social.

L'Assemblea General ordinària s'ha de reunir necessàriament una vegada a l'any, dins els sis mesos següents al tancament de l'exercici econòmic.

El Consell Rector pot convocar una Assamblea General extraordinària sempre que ho consideri convenient per als interessos de la cooperativa. Igualment, l'ha de convocar quan es donin els supòsits de l'article 45.3 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

Si el Consell Rector no convoca l'Assamblea General, en sessió ordinària o extraordinària, en els casos en què és obligat fer-ho, qualsevol soci pot presentar una sol.licitud de convocatòria a l'òrgan judicial competent per raó del domicili social de la cooperativa, en els termes establerts a l'article 45 de la Llei 12/2015 de Cooperatives de Catalunya.

Article 29. Constitució de l'Assemblea

L'Assemblea quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan es trobin reunits, presents o representats, més de la meitat dels vots socials. La segona convocatòria, es considera vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre de vots socials assistents.

Conforme el que preveu l'article 46.3 de la Llei de Cooperatives de Catalunya, s'entén per assistència a l'Assamblea, present o representada, la participació tant si es fa físicament, com si es fa virtualment, mitjançant procediments telemàtics. Tal com preveu la Llei de cooperatives, l'Assamblea es podrà reunir mitjantçant videoconferència o altres mitjans de comunicació, sempre que quedi garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenció en les deliveracions i l'emissió de vot. En aquest cas, s'entén que la reunió es porta a terme en el lloc on es troba la persona que presideix.

L'Assamblea és presidida per la persona que exerceix la presidència del Consell Rector o qui n'exerceix les funcions. No obstant això, es podrà triar en el mateix acte la persona que presideixi els debats. La seva funció és dirigir i mantenir l'ordre en el desenvolupament dels debats, exigint que es compleixin les formalitats determinads per la llei.

La persona que ocupa la secretaria de l'Assemblea, és la mateixa que ocupa aquest càrrec al Consell Rector, qui la substitueixi o la persona que esculli l'Assemblea a aquest efecte.

Article 30. Del vot per representant a l'Assamblea General

Cada soci té dret a un vot a l'Assemblea General. Aquest dret s'hi pot exercir per mitjà d'un representant. Cada representant només pot tenir dos vots delegats.

Pel que fa als socis col.laboradors el seu vot no serà en cap cas superior al 10% de la totalitat dels vots de l'assemblea.

La representació ha de ser escrita i expressa per a una sessió concreta, l'admissió la fa la presidència de l'Assamblea General al començament de la sessió.

Article 31. Adopció d'acords

a) Fusió, escissió, dissolució i transformació, liquidació i reactivació de la societat cooperativa.

b) Exigència de noves aportacions obligatòries al capital social.

c) Qualsevol acord que impliqui una modificació dels estatuts socials.

d) Aprovació del Reglament de règim intern

a) Convocatòria d'una nova Assemblea General

b) Realització de la censura de comptes per part de membres de la cooperativa o d'una persona externa.

c) Exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector o la revocació d'algun càrrec social.

Article 32. El Consell Rector

Article 33. Composició del Consell Rector

El Consell Rector està composat per un mínim de 3 membres  i un màxim de 15 elegits per l'Assemblea General d'entre els socis de la cooperativa per un termini de 4 anys. També es poden escollir membres que no siguin socis de la cooperativa sempre que no es superin en nombre la quarta part del total de membres del Consell Rector, d'acord amb l'article 55 de la Llei de Cooperatives de Catalunya.

La elecció s'efectuarà en votació per l'Assemblea General.

Article 34. Durada, obligatorietat i gratuïtat del càrrec de membre del Consell Rector

Article 35. Funcionament del Consell Rector

a) Fixar les directius generals d'actuació en la gestió de la cooperativa, amb subjecció a la política general establerta per l'Assemblea General.

b) Controlar permanentment i directament la gestió empresarial que ha estat delegada.

c) Presentar a l'Assemblea General les memòries, informes, rendició de comptes i proposta d'assignació i imputació de resultats a l'assemblea ordinària i a qualsevol altra a la qual sigui requerit.

d) Autoritzar la prestació d'avals o fiances a favor d'altres persones

e/f) Concedir, modificar o revocar delegacions i poders, que s'inscriuen en el registre de cooperatives i seran reconeguts per l'assemblea, a favor de socis o tercers per a la gestió ordinària de la cooperativa, per a plets i per a les funcions de caràcter mercantil.

g) Proposar a l'assemblea la ratificació del nomenament de directors i gerents, així com també la delegació de facultats per a l'exercici de les seves funcions.

h) La participació o separació de cooperatives de segon grau, grups cooperatius o convenis intercooperatius. En aquest cas, caldrà el vot favorable de 2/3 parts dels membres del consell rector presents i representats.

i) Acordar l'admissió d'aportacions voluntàries al capital social.

CAPÍTOL VII. DISSOLUCIÓ

Article 36. Dissolució

Són causes de dissolució de la cooperativa:

a) La finalització de l'objecte social o la impossibilitat de realitzar-lo.

b) La voluntat dels socis

c) La reducció del nombre de persones sòcies per sota del mínim legalment necessari per constituir la cooperativa, si es manté durant més d'1 anys.

d) La reducció del capital social per sota del mínim legalment establert a la llei o als estatuts, si es manté durant més d'1 any.

e) La fusió i l'escissió a què fan referència els articles del 90 al 99 de la Llei de Cooperatives de Catalunya.

f) El concurs de creditors.

g) Qualsevol altra causa legalment establerta.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Disposició addicional 1a

D'acord amb els principis cooperatius formulats per l'Aliança Cooperativa Internacional, aquesta cooperativa fa seu el compromís de participació intercooperativa i de foment de la formació, adherint-se a la Federació de Cooperatives de Treball.

Disposició addicional 2a

En tots els aspectes no regulats en aquests estatuts, s'ha d'aplicar el que disposa la Llei 12/2015 de Cooperatives de Catalunya

Disposició addicional 3a

Els conflictes que es produeixin entre alguna soci o soci col.laborador i la cooperativa seran plantejats obligatòriament a la conciliació davant del Consell Superior de la Cooperació, pel procediment establert legalment.