Comptabilitat

Què ofereix OECoop en el servei de comptabiliat

Gestió integral de la comptabilitat, presentació de documents a l’administració


Com es gestiona

Es gestiona a través de l’ERP Odoo 


Què inclou el servei

Tota la gestió administrativa i comptable de la cooperativa: emissió i comptabilització de factures, comptabilització de factures rebudes, conciliació bancaria……

Presentació de documents a l’administració:

-Impost sobre transmissions Patrimonials i Actes jurídics documentats (model 600)

-Impost de societats (model 200)

-Impost d’Activitat Econòmica (model 840)

-Declaració operacions amb tercers (model 347)

-Impost sobre el valor afegit (model 303 i 390) à Possibilitat SII

-Impost de la renda de persones físiques (model 111 i 190)

-…….

Gestió integral comptabilitat


Vols més informació?