protecció de dades

Què és la protecció de dades

Totes les persones tenim el dret fonamental a la protecció de les nostres dades personals, que vol dir poder controlar què es fa amb aquestes dades. Això implica saber qui té informació sobre nosaltres, quina és aquesta informació, d'on prové, per a quina finalitat té les dades i a qui les facilita, ja que es tracta d'informació que no pertany a qui la gestiona, sinó al titular de les dades.

El dret a la protecció de dades personals deriva de l'article 18 de la Constitució espanyola i està reconegut a l'article 31 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya. 

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades és una autoritat independent que vetlla perquè les entitats que tracten les nostres dades respectin el dret a la protecció de dades de caràcter personal. Des d'aquesta institució, també informem les persones sobre els seus drets, com s'exerceixen i què poden fer si no es respecten.


Què ofereix OECoop

Tenim el servei contractat a una empresa especialitzada en la protecció de dades, el que fem nosaltres és gestionar per cada cooperativa tots els punts per tal que es compleixi amb la llei. Fem tota la gestió i la cooperativa únicament ens ha de facilitar les dades que li demanem.


Com es gestiona

Es gestiona tot a través d'una plataforma online, ens encarreguem des d’OECoop de fer el seguiment, però la cooperativa si ho desitja també pot tenir un usuari per poder accedir-hi i estar al dia de totes les gestions.


Què inclou el servei

- Adaptació GDPR-LOPD-LSSI
- Servei integral d’assessorament, gestió i manteniment tècnic-legal per a l'adaptació i actualització d’empreses i professionals a les normatives de privacitat GDPR, LOPD i LSSI, que inclou la formació del responsable (Laura Pérez), l’accés a consultoria i la realització de les auditories què obliga la legislació vigent.

- Aplica els seus coneixements per informar i explicar tot el procés d’adaptació al Reglament al seu interlocutor, per tal d'optimitzar els processos de seguretat dels sistemes informàtics i de l’estructuració de la documentació. L'objectiu del servei és aconseguir un compromís de confidencialitat entre l'organització i les persones que els han cedit les seves dades personals i protegir-la davant els riscos per l'incompliment de la normativa motivats per denúncies i les sancions que puguin derivar-se.

- Adaptació / actualització GDPR-LOPD-LSSI

- Recollida, comprovació i introducció de dades a l'aplicació online.

- Auditoria dels sistemes de seguretat implantats per complir amb la normativa de privacitat.

- Estructuració tècnic-organitzativa de l'empresa per departaments. 

- Identificació dels fitxers i tractaments de dades.
- Adopció de les mesures de seguretat necessàries per complir amb la normativa vigent.
- Implantació del deure d'informació i exercici dels drets dels interessats a l’empresa i al web.
- Elaboració de contractes de confidencialitat amb el personal i les empreses externes.
- Activació del registre d’incidències i peticions de drets dels interessats.
- Formació al responsable (Laura) sobre la utilització de la documentació generada.
- Assessorament / manteniment GDPR-LOPD-LSSI
- Actualització als canvis de normativa en protecció de dades.
- Accés a l'aplicatiu online
- Accés a plantilles per a la confecció de contractes, clàusules, etc. d’obligat compliment.
- Revisió, previ avís, dels canvis interns tècnic-organitzatius i gestió de registres.
- Creació, modificació i eliminació de fitxers de dades personals.
- Solució dels requeriments dels drets de l'interessat: accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició.
- Suport tècnic d’ús i funcionament.
- Suport legal per resoldre qualsevol dubte i incidència relativa al compliment de la legislació en protecció de dades.


Vols més informació?